JAREXS PLUS

Spółka świadcząca usługi uprawniające do obniżenia przez Klientów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych. Tekst jednolity z dnia 08.10.2010 r. (Dz. U. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

Do wpłat na Fundusz PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie spełnia wymogów zawartych w art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ustawowym warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

Zapraszamy do współpracy podmioty chcące zoptymalizować koszty działalności gospodarczej z uwzględnieniem nie tylko kosztów usługi, ale również wpłat na PFRON.